Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Διεπιστημονικότητα και βιβλικές σπουδές / Interdisciplinarity and biblical studies

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται το κριτικό κείμενο της Carly L. Crouch για τους τρόπους αξιοποίησης των πορισμάτων άλλων κλάδων επιστημονικής έρευνα στις βιβλικές σπουδές. Σημειώνω εδώ την τελευταία παράγραφο που συνοψίζει τις σκέψεις της:
"If we want to integrate the insights of other disciplines into our interpretation of biblical texts and contexts – and we should – we must develop a culture in which the expectations of such engagement are high and the standards are robust. Though we cannot (and should not) demand second (and third, and so on) degrees in other subjects prior to allowing ourselves to broach an interdisciplinary project or study, we must hold ourselves to a depth of engagement which is sufficient to enable the intelligent, nuanced and critical use of other disciplinary perspectives. If we fail in this charge we do our own discipline a great disservice, as we squander the wealth of these other disciplines’ contribution to the interpretation of the primary object of our intentions: the biblical texts themselves."Δεν υπάρχουν σχόλια: