Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του EvQ / In the current issue of EvQ

Evangelical Quarterly 86:3 (2014)

  • Michael Strickland, "Redaction criticism on trial : the cases of A. B. Bruce and Robert Gundry," 195-209
  • Benjamin L. Merkle / W. Tyler Krug, "Hermeneutical challenges for a premillennial interpretation of Revelation 20," 210-226 
  • Laurie Guy, "Back to the future : the millennium and the exodus in Revelation 20," 227-238 
  • Nicholas P. Lunn, "'Let my peolple go!' : the exodus as Israel's metaphorical divorce from Egypt," 239-251

Δεν υπάρχουν σχόλια: