Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig / In Luce Verbi 48:1 (2014)

Phaswane S. Makuwa, "The emptiness of exilic and early Persian Judah: A historical study"

Δεν υπάρχουν σχόλια: