Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του RÉJ / In the current issue of RÉJ

 Revue des Études Juives 179/3-4 (2020)

  • Emmanuel Friedheim, "Le judéo-polythéisme en Galilée au temps de la Mišna et du Talmud: Sources complémentaires," 291-313 (abstract)
  • Marie Roux - Yael Wilfand, "'The Flower of the Whole World': A Homily on Converts from the Jerusalem Talmud Analyzed in Light of Greco-Roman Floral Motifs," 315-331 (abstract)
  • Miriam Sklarz, "Joseph Kimhi's Threefold Priesthood Polemic," 333-349 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: