Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021

Open Access: ένα νέο βιβλίο για την προς Φιλιππησίους / Open Access: a new book on the Philippians

Eve-Marie Becker, Der Philipperbrief des Paulus : Vorarbeiten zu einem Kommentar. Neutestamentliche Entwürfe zur Theologie 29. Tübingen: Narr Francke Verlag 2020

ISBN : 978-3-7720-8688-5

Δεν υπάρχουν σχόλια: