Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 53:1 (2019)

Jakobus M. Vorster, "The theological-ethical implications of Galatians 3:28 for a Christian perspective on equality as a foundational value in the human rights discourse"

Δεν υπάρχουν σχόλια: