Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του JRS / In the current issue of JRS

Journal of Roman Studies 107 (2017)

  • Lisa Pilar Eberle / Enora Le Quéré, "Landed Traders, Trading Agriculturalists? Land in the Economy of the Italian Diaspora in the Greek East," 27-59 (abstract)
  • Cynthia Bannon, "Fresh Water in Roman Law: Rights and Policy," 60-89 (abstract)
  • Edmund Thomas, "The Cult Statues of the Pantheon," 146-212 (abstract)
  • Joseph A. Howley, "Book-Burning and the Uses of Writing in Ancient Rome: Destructive Practice between Literature and Document," 213-236 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: