Σάββατο 13 Μαΐου 2017

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 51:3 (2017)

Jonathan A. Draper, "Not by human seed but born from above to become children of God: Johannine metaphor of the family or ancient science?"

Δεν υπάρχουν σχόλια: