Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

Ένα νέο βιβλίο για τους Ιουδαϊσμούς της Αρχαιότητας / A new book on the Judaisms of antiquity

Από τον εκδοτικό οίκο Brepols κυκλοφόρησε ένας νέος συλλογικός τόμος με θέμα τις διαφορετικές μορφές του Ιουδαϊσμού κατά την αρχαιότητα. Οι εισηγήσεις του τόμου εξετάζουν τη θεωρία της τριμερούς διάκρισης του Ιουδαϊσμού των τριών πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων: τον Ιουδαϊσμό της συναγωγής, ο οποίος μετά την καταστροφή του 70 διατηρεί την συναγωγή ως το μοναδικό τόπο λατρείας, έναν Ιουδαϊσμό που μετατρέπεται σε χριστιανικό κίνημα (όπου Ιουδαίοι κι εθνικοί, ως σεβόμενοι, συναντώνται) και τον ραββινικό Ιουδαϊσμό, όπου οι μαθητές συγκεντρώνονται γύρω από τον σοφό δάσκαλο. Ο πρώτος παραμένει το κυρίαρχο κίνημα, ενώ οι δύο άλλοι είναι πολύ μικρότεροι σε επιρροή:

C. Clivaz, S. Mimouni, B. Pouderon (eds.), Les judaïsmes dans tous leurs états aux Ier-IIIe siècles (les Judéens des synagogues, les chrétiens et les rabbins). Actes du colloque de Lausanne, 12-14 décembre 2012, (JAOC 5), Brepols 2015
ISBN: 978-2-503-55465-5
460 p. 
95 ευρώ

Περιεχόμενα
 • Avant-propos

Introduction
 • Simon C. Mimouni, "Histoire du judaïsme et du christianisme antiques. Remarques épistémologiques et méthodologiques"

Partie I. Judaïsme synagogal
 • Marie-Françoise Baslez, "La synagogue et la cité: identifications diasporiques des communautés juives d’Asie Mineure (Ier-IIIe siècles)"
 • Étienne Nodet, "Flavius Josèphe et la «reconstruction» du judaïsme entre 70 et 100"
 • Emmanuel Friedheim, "Sur la thèse de la paganisation des Judéens au temps de la Mishna et du Talmud: une nouvelle approche"
 • Annette Y. Reed, "Old Testament Pseudepigrapha and post-70 Judaism"
 • David Hamidovic, "De la judaïté des inscriptions dans la mondialisation des premiers siècles de notre ère" 

Partie II. Mouvements chrétiens
 • Daniel Marguerat, "Le judaïsme synagogal dans les Actes des Apôtres"
 • Simon Butticaz, "«Qui vous a ensorcelés?» (Ga 3,1). Les adversaires de Paul en Asie Mineure : lecture en miroir de la lettre aux Galates"
 • Jörg Frey, "The Johannine Prologue and the References to the Creation of the World in its Second Century Receptions"
 • Bogdan Bucur, "Early Christian Exegesis of Biblical Theophanies and the Parting of the Ways: Justin of Neapolis and Clement of Alexandria"
 • Benjamin Bertho, "Judaïsme, historiographie et apologétique chez Théophile d’Antioche: d’Abraham à Flavius Josèphe"
 • Bernard Pouderon, "Le judaïsme tel que perçu dans la littérature patristique, de l’Athénien Aristide à Clément d’Alexandrie"
 • Claire Clivaz, "Pratiques de lecture et identités: la question des miniatures et du biblaridion d’Apocalypse 10,2.9-10"
 • Charlotte Touati, "Le purgatoire dans les textes égyptiens entre le Ie et le IIIe siècle" 

Partie III. Mouvements rabbiniques
 • José Costa, "Canon et traduction (Septante, Aguila): des traditions rabbiniques en rapport avec le judaïsme synagogal?"
 • Ron Naiweld, "The Discursive Machine of Tannaitic Literature: The Rabbinic Resurrection of the Logos"

Conclusion
 • Hervé Inglebert, "Les jeux d’autorité dans le monde judéen romain des IIe-Ve siècles: rabbins, patriarche et communautés synagogales"

Δεν υπάρχουν σχόλια: