Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον HTS / An article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 71:1 (2015)
Tobias Nicklas / Michael Sommer, "‘Der Tag des Herrn ist schon da’ (2 Thess 2:2b) – Ein Schlüsselproblem zum Verständnis des 2. Thessalonicherbriefs"

Δεν υπάρχουν σχόλια: