Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον HTS / One more article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 70:3 (2014)

Godwin Mushayabasa, "Shorter or longer text in Ezekiel 6: The role of genre"

Δεν υπάρχουν σχόλια: