Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Ένα νέο άρθρο στο In die Skriflig / A new article of biblical interest in In die Skriflig

In die Skriflig 48:2 (2014)

Francois P. Viljoen, "Jesus healing the leper and the Purity Law in the Gospel of Matthew"

Δεν υπάρχουν σχόλια: