Τρίτη 26 Απριλίου 2022

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του VE / A new article of biblical interest in the current issue of VE

 Verbum et ecclesia 42/1 (2022)

Doniwen Pietersen, "‘A dangerous and powerful woman?’ – A feminist reading of an old story with new cultural eyes"

Δεν υπάρχουν σχόλια: