Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του JBL / The current issue of JBL

 Journal of Biblical Literature 140/3 (2021)

  • Wongi Park, "Multiracial Biblical Studies," 435-459 (abstract)
  • Konrad Schmid, "The Neo-Documentarian Manifesto: A Critical Reading," 461-479 (abstract)
  • Eva Mroczek, "Hezekiah the Censor and Ancient Theories of Canon Formation," 481-502 (abstract)
  • Michael Wade Martin, "Does Ancient Hebrew Poetry Have Meter?" 503-529 (abstract)
  • Chwi-Woon Kim, "Psalms of Communal Lament as a Relic of Transgenerational Trauma," 531-556 (abstract)
  • Joshua Berman, "The Drama of Spiritual Rehabilitation in Lamentations 1," 557-578 (abstract)
  • Heidi Wendt, "Secrecy as Pauline Influence on the Gospel of Mark," 579-600 (abstract)
  • M. David Litwa, "Equal to Angels: The Early Reception History of the Lukan ἰσάγγελοι (Luke 20:36),"  601-622 (abstract)
  • Markus Oehler, "The Punishment of Thirty-Nine Lashes (2 Corinthians 11:24) and the Place of Paul in Judaism," 623-640 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: