Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

Open Access: Η έννοια της κοινότητας σε αρχαίες και χριστιανικές αφηγήσεις / Open Access: Community in ancient and Christian narratives

Walter Pohl and Veronika Wieser, Historiography and Identity I: Ancient and Early Christian Narratives of Community, Cultural Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages 24, Turnhout: Brepols, 2019

e-ISBN: 978-2-503-58158-3

Δεν υπάρχουν σχόλια: