Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

Journal of Early Christian Studies 27:4 (2019)
  • Lora Walsh, "The Lady as Elder in the Shepherd of Hermas," 517-547 (abstract)
  • Maren R. Niehoff, "A Jew for Roman Tastes: The Parting of the Ways in Justin Martyr's Dialogue with Trypho from a Post-Colonial Perspective," 549-578 (abstract)
  • David J. DeVore, "Opening the Canon of Martyr Narratives: Pre-Decian Martyrdom Discourse and the Hypomnēmata of Hegesippus," 579-609 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: