Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

Revue Théologique de Louvain 48:3 (2017)

  •  Martin Leiner / Olivier Riaudel, "Sola scriptura et solo verbo: Par l'Écriture seule, par la parole seule," 307 - 324 (abstract)
  • Louis Wetshokonda Mbolo, "«Voici que vous vous êtes levés à la place de vos pères»: Pères et fils face à la terre promise (Nb 32)," 325 - 346 (abstract)
  • Claude Lichtert, "Intertextualité du récit de Jonas: 2. Lorsque Jonas traverse l'œuvre de Luc," 347 - 367 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: