Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Acta Theologica / In the current issue of Acta Theologica

Acta Theologica 37:1 (2017)

  • H. Ausloos, "'Garden in Eden' or 'Paradise of Delight'? The Septuagint's Rendering of 'Eden' in the Book of Genesis,"  6-17 (abstract)
  • C.U. Manus / J.C. Ukaga, "The Narrative of the WOman Caught in Adultery (Jn 7:53-8:1-11) Re-Read in the Nigerian Context," 56-85 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: