Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

Journal of Early Christian Studies 25:2 (2017)

Jonathan Bourgel, "The Holders of the “Word of Truth”: The Pharisees in Pseudo-Clementine Recognitions 1.27–71," 171-200 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: