Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον HTS / An article of biblical interest in the current issue HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)

Hennie Viviers, "Is Psalm 104 an expression (also) of dark green religion?"

Δεν υπάρχουν σχόλια: