Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

COLLOQUIUM BIBLICUM LOVANIENSE LXV

July 27-29, 2016

THE BOOK OF THE TWELVE PROPHETS
Minor Prophets, Major Theologies

President
HEINZ-JOSEF FABRY

Sponsored by
Katholieke Universiteit Leuven
Université Catholique de Louvain
FWO, Brussel/FNRS, Bruxelles

Programme

Wednesday, July 27, 2016

9:00-10:00 Kleine Aula - Aula Minor
Heinz-Josef FABRY (Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn)
Presidential Address:
"Gewalt über Gewalt" - Die dunklen Seiten Gottes im Zwölfprophetenbuch


10:30-11:30 Kleine Aula - Aula Minor
James D. NOGALSKi (Baylor University)
The Pre-Exilic Beginnings of the Book of the Twelve Prophets

11:30-12:50
Seminars (Part 1)
Nederlands: room MTC 00.16
Harm VAN GROL (Tilburg University)
Structurele analyse van het Twaalfprofetenboek (Joël)

English: room MTC 02.13
Alexander ROFE (Hebrew University, Jerusalem)
Eschatological Expectations and Messianism in the Book of Twelve Prophets

Français: room MTC 00.07
Elena DI PEDE (Université de Lorraine) / Donatella SCAIOLA (Pontificia Università Urbaniana)
Lire les Douze comme un ensemble unitaire: est-ce possible? Aspects méthodologiques et théologiques

Deutsch: room MTC 00.12
Helmut UTZSCHNEIDER (Augustana-Hochschule Neuendettelsau) / Irmtraud FISCHER (Karl-Franzens-Universität Graz)
Neue Zugänge zum Zwölfprophetenbuch

14:30-16:00 Offered Shortpapers


16:30-17:30 Kleine Aula - Aula Minor
Aaron SCHART (Universität Duisburg-Essen)
Das Zwölfprophetenbuch in der Zeit des Exils und des frühen Nachexils

17:30-18:30
Eberhard BONS (Université de Strasbourg)
La Septante du livre d'Amos - Traduction et interprétation

18:30-19:00
Panel Discussion


Thursday, July 28, 2016

9:00-10:00 Kleine Aula - Aula Minor
Burkard ZAPFF (Katholische Universität Eichstätt)


10:00-11:00 Rückschlüsse aus der Entstehung der Michaschrift auf das Werden des Dodekapropheton

Peter MACHINIST (Harvard University)
Nahum as Prophet and Prophetic Book: Some Reconsiderations

11:30-12:50 Seminars (Part 2)

16:00-17:00 Kleine Aula - Aula Minor
Jutta KRISPENZ (Philipps-Universität Marburg)
Das Zwölfprophetenbuch und die alttestamentliche Weisheit

17:00-18:00 Ibolya BALLA (Pápai Református Teológiai Akadémia)
Malachi and wisdom in the context of the relationship of prophetic and wisdom literature.

18:00-18:30 Panel Discussion


Friday, July 29, 2016

8:30-9:30

9:30-10:30

Kleine Aula - Aula Minor
Rainer KESSLER (Philipps-Universität Marburg)
Die soziale Botschaft des Zwölfprophetenbuches

Dineke HOUTMAN (Protestantse Theologische Universiteit)
The Book of the Twelve Prophets in the Targum

11:00-12:00 Kleine Aula - Aula Minor
Judith GÄRTNER (Universität Rostock)
Sacharja 14 als Summe der Prophetie

12:00-12:30 Panel Discussion

12:30-13:00
Closing Session (including the short reports of the seminars)


Call for Short Papers 2016
Participants who would like to read a short paper are requested to contact the president of the Collo-quium. (fabry@uni-bonn.de)
Latest submission date for short paper proposals: 15th May 2016.

Registration (deadline: July 1, 2016)
If you wish to participate in the Colloquium Biblicum Lovaniense 2016, please register as soon as possible. Registration is possible online. https://theo.kuleuven.be/en/research/centres/centr_collbibl/centr_collbibl_history/2016/registration

or by filling in the registration form which can also be found online.
https://theo.kuleuven.be/en/research/centres/centr_collbibl/centr_collbibl_history/2016/registration.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: