Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Το τρέχον τεύχος του RRE / The current issue of RRE

Religion in the Roman Empire 1:3 (2015)

  • Jörg Rüpke, "Narratives as a Lens into Lived Ancient Religion, Individual Agency and Collective Identity," 289-296
  • Harriet I. Flower, "Sulla's Memoirs as an Account of Individual Religious Experience," 297-320
  • Georgia Petridou," Emplotting: the Divine Epiphanic Narratives as Means of Enhancing Agency," 321-342
  • Simon Goldhill, "Lived Experience, History, and Narrative Form in the Rabbinical Writings," 343-377
  • Teresa Morgan, "Living with the Gods in Fables of the Early Roman Empire," 378-402
  • Malcolm Choat, "Narratives of Monastic Genealogy in Coptic Inscriptions," 403-430

Δεν υπάρχουν σχόλια: