Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ET / An article of biblical interest in the current issue of ET

Expository Times 127:3 (2015)

Marion L. S. Carson, "Grown Up Religion: Polemic and Pastoral Practice in Paul’s Letter to the Galatians," 105-113 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: