Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο RHPR / An article on hermeneutics in the current issue of RHPR

Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses 95:3 (2015)

Gilbert Vincent, "Exégèse, herméneutique, théologie. II. Les engagements théologiques de Paul Ricœur," 305-337
In the field of theology, exegesis – more than the theology suspected of adopting too speculative an approach – was a privileged companion of Paul Ricœur. But within this preference (which he never denied) lie two distinct hermeneutical approaches, which take their turn over time : the first, largely inspired by Mircea Eliade, makes much of the notion of symbol ; the second, grounded in the theory of metaphor, better allows us to see the biblical texts as literature and, thanks to a novel coupling of “the poetic” and “the possible world”, to connect literature and ethics. We will try to show in this paper that this second perspective gives more room than the first to theological discourse and to the dialectic which constitutes theology and exegesis.

Δεν υπάρχουν σχόλια: