Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 69:3 (2015)

  • Andreas Victor Walser, "„Mein Gott, mein Gott, zu dir erhebe ich mich in der Früh‟ – Zwei Psalmpassagen in Inschriften aus Tyros und in der patristischen Tradition," 229-255 (abstract)
  • Charles H. Cosgrove, "Singing Thomas: Anatomy of a Sympotic Scene in Acts of Thomas," 256-275 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: