Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

Ένα νέο υπόμνημα στο βιβλίο του Ζαχαρία / A new commentary on the book of Zechariah

coverΚυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Peeters ένα νέο υπόμνημα στο βιβλίο του Ζαχαρία. Σύμφωνα με την περιγραφή του εκδοτικού οίκου ο συγγραφέας του A. Wolters εστιάζει το ενδιαφέρον του στην φιλολογική ανάλυση του κειμένου, στην ιστορία της ερμηνείας τους (τόσο στη ραββινική όσο και στην πατερική και στη νεότερη), στη διακειμενικότητα και, τέλος, στη χριστιανική θεολογική ερμηνεία του προφητικού βιβλίου. Στα ιδιαίτερα στοιχεία του νέου αυτού υπομνήματος είναι η πρόταση του Wolters ότι το βιβλίο χωρίζεται σε δύο κι όχι σε τρία μέρη όπως συνήθως υποστηρίζεται. 

A. Wolters, Zechariah (Historical Commentary on the Old Testament), Breepols, Leuven 2014
ISBN: 978-90-429-3070-4
LII-475 p.
74 ευρώ

Summary
The contribution of this commentary to the understanding of the book of Zechariah is mainly in four areas. The first is close attention to philological detail, with a special focus on textual criticism, lexical semantics, and literary wordplay. A second area of interest is in the history of interpretation of the book, and takes into account a wide range of exegetical material, from rabbinic and patristic times to the present. A third area of interest is in intertextuality. Many passages become fully intelligible only when they are understood as alluding to earlier Scripture. Finally, the commentary has an interest in Christian theological interpretation. The commentary is also remarkable in that it breaks with the traditional division of the book into two parts, and argues that it consists instead of three independent and quite different parts, each of which is attributable to the prophet after whom the book is named.

Δεν υπάρχουν σχόλια: