Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Το τρέχον τεύχος του JBL / In the current issue of JBL

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal of Biblical Literature 130:2 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Richard Neville, "Differentiation in Genesis 1: An exegetical creation ex nihilo", 209-226
 • Joel N. Lohr, "Sexual Desire? Eve, Genesis 3:16 and תשוקה",
 • Jeffrey L. Coolye, "The Story of Saul's Election (1 Samuel 9-10) in the Light of Mantic Practice in Ancient Iraq", 247-261
 • Jerome T. Walsh, "The Rab Saqeh betwen Rhetoric and Redaction", 263-279
 • Benjamin J. Noonan, "Did Nehemiah Own Tyrian Goods? Trade between Judaea and Phoenicia during the Achaemenid Period", 281-298
 • Amy Kalmanofsky, "The Dangerous Sisters of Jeremiah and Ezekiel", 299-312
 • Ryan S. Schellenberg, "Suspense, Simultaneity, and Divine Providence in the Book of Tobit", 313-327
 • Kelly R. Iverson, "A Centurion's "Confession" : A Performance-Critical Analysis of Mark 15:39", 329-350
 • J. Albert Harrill, "Divine Judgement against Ananias and Sapphira (Acts 5:1-11): A Stock Scene of Perjury and Death", 351-369
 • Jason A. Staples, "What Do the Gentiles Have to Do with "All Israel"? A Fresh Look at Romans 11:25-27", 371-390
 • Mark Goodacre, "Does περιβόλαιον Mean "Testicle" in 1 Corinthians 11:15", 391-396
 • Dale C. Allison, Jr., "Blessing God and Cursing People: James 3:9-10", 397-405

Δεν υπάρχουν σχόλια: