Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2008

Το νέο τεύχος του ZAW 120:3 (2008)

Στο νέο τεύχος του Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 120:3 (2008) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Ian Wilson,
"Central sanctuary or local settlement? : the location of the triennial tithe declaration (Dtn 26,13-15)" 323-340
Το άρθρο υποστηρίζει την παρουσία του Ισραηλίτη αγρότη στο κεντρικό ιερό σε σχέση με την ανά τριετία απόδοση της δεκάτης. Για να το αποδείξει ο συγγραφέας συζητά τα χωρία Δτν 26,14 και 26,13. Μετά από φιλολογική ανάλυση των χωρίων αυτών ο συγγραφέας καταλήγει ότι το μεγαλύτερο μέρος της δεκάτης παραχωρούνταν σε όσους είχαν ανάγκη, ενώ ο χωρικός μπορούσε να καταναλώσει ένα μέρος των προσφορών μέσα στο χώρο του ιερού.

Stephan Lauber,
"Textpragmatische Strategien im »Disputationswort« als gattungsbildendes Kriterium", 341-365
Το φιλολογικό είδος disputatio (λόγος) δεν έχει ως τώρα ορισθεί με μία ενιαία τεχνική ορολογία, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται ως disputatio κείμενα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Ο συγγραφέας συζητά τις δύο βασικές ομάδες κειμένων που χαρακτηρίζονται ως disputatio (κείμενα που επιχειρούν να τεκμηριώσουν μία θέση με μία σειρά επιχειρημάτων και κείμενα που προσπαθούν να αποκρούσουν μία αντίθετη άποψη) με τη βοήθεια της θεωρίας λόγου-πράξης (speech-act). Ως παραδειγματικό κείμενο χρησιμοποιείται εκείνο του Μαλαχία. Ο συγγραφέας καταλήγει ότι θα πρέπει να γίνει μία διάκριση μεταξύ argumentatio και disputatio.

Martin Leuenberger,
"Die personifizierte Weisheit vorweltlichen Ursprungs von Hi 28 bis Joh 1. Ein traditionsgeschichtlicher Strang zwischen den Testamenten", 366–386
Με βάση τα Ιώβ 28, Παρ 8,22–31, Σειρ24, 1Αποκ Ενώχ 42, and Ιω 1 αναδεικνύει τις σχέσεις και τις μεταμορφώσεις μίας παράδοσης, η οποία εντοπίζεται και στις δύο διαθήκες. Παρουσιάζει και συγκρίνει τον τρόπο που αντιλήφθηκαν τα παραπάνω κείμενα την ουσία, προέλευση, το ρόλο και την ιστορία της προσωποποιημένης Σοφίας.

Aron Pinker,
"The Principle of Irreversibility in Kohelet 1,15 and 7,13", 387-403
Στο άρθρο υποστηρίζεται ότι το Εκκλ 1,15 αποτελείται από ένα ημιστίχιο, το οποίο διατυπώνει μία γενική φιλοσοφική θέση και από ένα ημιστίχιο, το οποίο την τεκμηριώνει. Παρόμοια το 7,13β είναι μια ρητορική ερώτηση, η οποία επαναλαμβάνει την αρχή του μη αναστρέψιμου, ενώ το 7,13α διαβεβαιώνει ότι αυτή η αρχή τοποθετήθηκε από τον ίδιο τον Θεό μέσα στον κόσμο, όταν τον δημιούργησε.

Bradley L. Crowell,
"A Reevaluation of the Edomite Wisdom Hypothesis", 404-416
Ένα όστρακο, που βρέθηκε στο Horvat Uzz , στο ανατολικό Negev, θεωρήθηκε αρχικά ότι ήταν εβραϊκό ποιητικό κείμενο. Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ήταν εδωμιτικό παράλληλο στο βιβλίο του Ιώβ. Η ερμηνεία αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με την άποψη ότι η Εδώμ ήταν η πατρίδα μίας σημαντικής σοφιολογικής σχολής. Αυτήν την πιθανότητα συζητά ο συγγραφέας εντάσσοντάς της μέσα στο πλαίσιο της σύγχρονης έρευνας για την κοινωνική θέση των συγγραφέων σοφιολογικών κειμένων και για την παραγωγή σοφιολογικών κειμένων στον αρχαίο κόσμο.

Σύντομες μελέτες

Wolfgang Oswald,
"Das Erstlingswerk Gottes – zur Übersetzung von Gen 1,1", 417–421

Kristin M. Swenson,
"Crowned with Blessings: The Riches of Double-Meaning in Gen 49,26b", 422–425

Δεν υπάρχουν σχόλια: