Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

To Ιερ 52 ως μέρος του βιβλίου του Ιερεμία / Jer 52 as part of the book of Jeremiah

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Henk de Waard (Theologische Universiteit Apeldoorn) συγκρίνει το Ιερ 52 με το τελευταίο κεφάλαιο των βιβλίων των Βασιλειών και συζητά το ρόλο που το 52ο κεφάλαιο διαδραματίζει μέσα στην πλοκή του βιβλίου του Ιερεμία:

Δεν υπάρχουν σχόλια: