Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Ένα άρθρο για τον πολιτικό Παύλο στο περιοδικό Telos / An article on political Paul in Telos

Telos 176 (Summer 2016)

  • Shira Wolosky, "Badiou, Paul, and Anti-Judaism: Post-Identity and the Abuse of Ethics," 35-56 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: