Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ETL / An article of biblical interest in the current issue of ETL

Ephemerides Theologicae Lovanienses 91:2 (2015)

Karim Schelkens, "'Le plus aristocratique des goûts' : modernist, orientalist and anti-Semitic Bible readings in late nineteenth-century Belgium," 311-332 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: