Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του SJTh

Scottish Journal of Theology 67:3 (2014)

Orrey McFarland, "'Τhe One Jesus Christ' Romans 5:12-21 and the development of Karl Barth's Christology," 265-284 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: