Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Το τρέχον τεύχος του HeBAI / In the current issue of HeBAI

Hebrew Bible and Ancient Israel 3:1 (2014)
Το τρέχον τεύχος είναι αφιερωμένο στον Αβράαμ

Thomas Römer, "Introduction," 1–2

Israel Finkelstein/Thomas Römer, "Comments on the Historical Background  of the Abraham Narrative.
Between “Realia” and “Exegetica”," 3–23

Jean Louis Ska, "Abraham between History and Poetry," 24–42

Matthias Köckert, "Wie wurden Abraham- und Jakobüberlieferung  zu einer „Vätergeschichte“
verbunden?," 43–66

Irmtraud Fischer, "Wenn „Völker“ geboren werden, entsteht kein Volk  ohne Frauen. Eine
gender-faire Reflexion  der Sara-Figur im Kontext der Welt erzeugenden Erzählungen der Genesis," 67–86

Mark G. Brett, "The Priestly Dissemination of Abraham," 87–107

New Projects
Jan Dušek, "Mt. Gerizim Sanctuary, Its History and Enigma of Origin,"111–133

New Findings
Dominique Charpin, The Assyriologist and the Computer: The “Archibab” Project,"137–153

Δεν υπάρχουν σχόλια: