Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του DSD / In the current issue of DSD

Dead Sea Discoveries 21:2 (2014)


  • Jonathan Ben-Dov / Daniel Stökl Ben-Ezra, "4Q249 Midrash Moshe: A New Reading and Some Implications,". 131-149
  • Tucker S Ferda, "Naming the Messiah: A Contribution to the 4Q246 ‘Son of God’ Debate," 150-175
  • Dennis Duke / Matthew Goff, "The Astronomy of the Qumran Fragments 4Q208 and 4Q209," 176-210
  • Uri Mor, "Language Contact in Judea? Hebrew, Aramaic, and Punic," 211-233
  • Robert Tigchelaar, "A Partial Reedition of 4Q26a (4QLeviticuse): A New Fragment and a Reinterpretation," 234-239

Δεν υπάρχουν σχόλια: