Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Adamantius 19 (2013)

Adamantius 19 (2013)


  • D. KRUEGER, "The Internal Lives of Biblical Figures in the Hymns of Romanos the Melodist," 290-302
  • H.I. NEWMAN, "Dating Sefer Zerubavel: Dehistoricizing and Rehistoricizing a Jewish Apocalypse of Late Antiquity," 324-336
  • A. ALIAU-MILHAUD, "L’étoffement des personnages scripturaires comme reflet de la complexité du texte dans le Commentaire sur Jean d’Origène," 380-394
  • C. BANDT – F.X. RISCH, "Das Hypomnema des Origenes zu den Psalmen – eine unerkannte Schrift des Eusebius," 395-436
  • C. GUIGNARD, "La date de la Passion du Christ selon Eusèbe de Césarée," 457-462

Δεν υπάρχουν σχόλια: