Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στα πρόσφατα τεύχη του MThZ / Articles of biblical interest in the current issues of MThZ

Στα πρόσφατα τεύχη του Münchener Theologische Zeitschrift δημοσιεύονται μεταξύ άλλων τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

64:2 (2013)

  • David S. DuToit, "Die methodische Grundlagen der Jesusforschung: Enstehung, Struktur, Perspektiven", 98-122
  • Jürgen Zangenberg, "Jesus der Galiläer und Archäologie: Beobacthungen zur Bedeutung der Archäeologie für die historische Jesusforschung", 123-156
  • Jens Schröter, "Jesus im Judentum seiner Zeit", 157-173
  • Stefan Schreiber, "Der politische Jesus: die Jesusbewegung zwischen Gottesherrschaft und Imperium Romanum", 174-194
  • Lorenz Oberlinner, "Jesu Anspruch in Botschaft und Wirken - Merkmale einer 'impliziten Christologie'?", 195-206


64:3 (2013)

  • Erasmus Gaß, "'Heilig sollt ihr werden. Denn heilig bin ich, Jahwe, euer Gott': zur Begründungsstruktur in Lev 19", 214-231
  • Markus Zehetbauer, "Befristete Barmherzigkeit: die scheinbar willkürliche Ungerechtigkeit der Handlungsouveräne in drei großen Parabeln Jesu Mt 18, 23-35, Mt 20, 1-16 und Lk 15, 11-32 und ihre Konsequenzen für die Eschatologie", 232-251

Δεν υπάρχουν σχόλια: