Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Στο τρέχον τεύχος του Biblische Zeitschrift / In the current issue of Biblische Zeitschrift

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblische Zeitschrift 56:1 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


  • Georg Fischer, "Gefährten im Leiden - der Gottesknecht bei Jesaja und der Prophet Jeremia", 1-19
  • Agnethe Siquans, "Israel braucht starke Frauen und Männer: Rut als Antwort auf Spr 31, 10-21", 20-38
  • Christian Blumenthal, "Eine nicht mehr ganz vernachlässigte Frage: Wann wurde Maria schwanger?", 39-64
  • Wilfried Eisele, "Vom 'Zuchtmeister Gesetz' zur 'erziehender Gnade' (Gal 3, 24f.; Tit 2, 11f.). Religiöse Erziehung in der Paulustradition", 65-84


Kleinere Beiträge

  • Il Kang Seung, "The Question of Authenticity of the Elihu Speeches (Job 32-37) in Light of the Book of the Dead 125", 85-92
  • Richard Whitekettle, "The Leech Sisters: Greed and Sibling Conflict in Proverbs 30, 15a", 93-94
  • Volker Wagner, "Die Gerichtsverfassung Israels nach der Weisheitsliteratur des Alten Testaments", 96-106
  • Jan Labrecht, "Luke 13, 31-33: Structure and Line of Thought", 107-112
  • Norbert Baumert, "Kein  unrechtmäßiger Besitz" - eine Litotes in Phil 2,6", 113-117

Δεν υπάρχουν σχόλια: