Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του RestQ / In the current issue of RestQ

 Restoration Quarterly 63/1 (2021)

  • J.W. Thompson, "Drawing Near: Corporate Worship in the Epistle to the Hebrews," 1-10
  • Timothy Yap, "Three Passovers and a Funeral Reading Ezra 6:19-22 in Light of the Hezekiah and Josiah Passover Narratives," 31-43
  • David Perkins, "Unity Among the Believers: A Comparison of Acts 15 and Acts 21," 44-53

Δεν υπάρχουν σχόλια: