Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021

Open access: ένας νέος συλλογικός τόμος για τους Κανόνες του Ευσεβίου / Open access: a new volume on Eusebius' Canon Tables

 Alessandro Bausi, Bruno Reudenbach and Hanna Wimmer (επιμ.), Canones: The Art of Harmony: The Canon Tables of the Four Gospels. Studies in Manuscript Cultures, 18. Berlin: deGruyter 2020 (pdf / epub)

DOI: https://doi.org/10.1515/9783110625844

Δεν υπάρχουν σχόλια: