Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde Teologiese Studies 75:3 (2019)

Christoph W. Stenschke, "‘Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre‘ (1 Timotheus 2:12): Exegese – Hermeneutik – Kirche"

Δεν υπάρχουν σχόλια: