Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του Classical Antiquity / In the current issue of Classical Antiquity

Classical Antiquity 38:2 (2019)

  • Carolyn M. Laferrière, "Sacred Sounds: The Cult of Pan and the Nymphs in the Vari Cave," 185-216 (abstract)
  • Molly Pasco-Pranger, "With the Veil Removed: Women's Public Nudity in the Early Roman Empire," 217-249 (abstract)
  • Michael Ritter, "Historicizing Satire in Juvenal," 250-274 (abstract)
  • Luis Alejandro Salas, "Galen's Wounds: Dissolutions and the Theoretical Structure of Galen's Disease Taxonomy," 275-297 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: