Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / An article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 53:1 (2019)

Gert Breed, "Diakonia in the New Testament and a vision for a biblically based ministry plan"

Δεν υπάρχουν σχόλια: