Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / An article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:2 (2019)

Mark Wilson, "Praxeis as praxis: Odegeology as practical theology in the book of Acts"

Δεν υπάρχουν σχόλια: