Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του JQR / In the current issue of JQR

Jewish Quarterly Review 108:4 (2018)

  • Katell Berthelot, "Rabbinic Universalism Reconsidered: The Roman Context of Some Rabbinic Traditions Pertaining to the Revelation of the Torah in Different Languages," 393-421 (abstract)
  • Rebecca J. W. Jefferson, "Deconstructing "the Cairo Genizah": A Fresh Look at Genizah Manuscript Discoveries in Cairo before 1897," 422-448 (abstract)
  • Jonathan Klawans, " Deceptive Intentions: Forgeries, Falsehoods and the Study of Ancient Judaism," 489-501 (abstract)
  • Matan Orian, "The Temple Archive Used for the Fabrication of 1 Maccabees 10.25b–45," 502-516 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: