Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του JECS / The current issue of JECS

Journal of Early Christian Studies 26:3 (2018)

  • Luke J. Stevens, "The Evangelists in Clement’s Hypotyposes," 353-379 (abstract)
  • Rolf Strøm-Olsen, "The Propylaic Function of the Eusebian Canon Tables in Late Antiquity," 403-431 (abstract)
  • Sarit Kattan Gribetz, "Women as Readers of the Nag Hammadi Codices," 463-494 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: