Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

Revue Théologique de Louvain 48:2 (2017)

Marie-Theres Wacker, "Dieu-Père, Dieu-Mère et au-delà constructions et déconstructions exégétiques d'Osée 11," 172 - 194 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: