Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

Οι ραββίνοι κι ο ρωμαϊκός πολιτισμός / The rabbis and Roman culture

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται το κείμενο του Burton L. Visotzky σχετικά με τον τρόπο που οι ραββίνοι προσέλαβαν το ρωμαϊκό πολιτισμό και τον ενσωμάτωσαν στον ιουδαϊσμό της εποχής τους:

Δεν υπάρχουν σχόλια: