Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTR

Hervomde teologiese studies 72:4 (2016)

Huub Welzen, "The transformation of the temple in the Fourth Gospel"

Δεν υπάρχουν σχόλια: