Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ExpT / An article of biblical interest in the current issue of ExpT

Expository Times 128:3 (2016)

Matthew R. Malcolm, "Premature Triumphalism in Corinth," 115-125 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: