Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

Τρία νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο HTS / Three articles of biblical interest in the current issue of HTS

In die Skriflig 50:1 (2016)

Richard A. Culpepper, "Jesus as healer in the Gospel of Matthew, part 1: Methodology"
Richard A. Culpepper, "Jesus as Healer in the Gospel of Matthew, Part II: Jesus as Healer in Matthew 8–9"
Elna Mouton, "Jesus as healer in the Gospel of Matthew: In conversation with Alan Culpepper"

Δεν υπάρχουν σχόλια: